Küçük Sanayi Siteleri Hizmetleri Yazdır

TARİHÇE

Ülkemizde, küçük sanayi sitesi uygulamalarından önce, esnaf ve sanatkarlarımız ;


Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış,

Mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış,

Oldukça dağınık yapıda,

Her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak dükkan ve atölyelerde, zor şartlarda üretim yapmaktaydı. Bu koşullarda gösterilen faaliyetler, başta insan sağlığını tehdit etmiş, ayrıca çevre kirliliği ve plansız kentleşme gibi olumsuz sonuçların doğmasına neden olmuştur.

Küçük sanayi sitesi uygulamalarına; çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla, planlı kalkınma dönemi olan 1960'lı yıllarda başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri büyük oranda altyapı ve üstyapı yapım kredisi ile desteklenmiştir.  


TANIM


Ağırlıklı olarak yapı kooperatifleri vasıtasıyla uygulamaya konulan küçük sanayi siteleri, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleri ile idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış işyeri topluluklarıdır.

AMAÇ

Küçük sanayi sitelerinin yapım amacı;


Plansız ve denetimsiz bir şekilde yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,  

Benzer iş kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, verimliliğin ve kar artışının sağlanması, ihtiyaçların daha ekonomik karşılanması,

Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması suretiyle, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarının teşvik edilmesi,

Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önlenmesi,

Küçük sanayicilerde, ortak hareket etme, çevresel faktörlerin maliyetini paylaşma gibi katılımcı yönetim biçiminin geliştirilmesi, sağlanmakta olup, küçük sanayi siteleri içerisinde gelişimlerini tamamlayan işletmelerin, büyük işletmelere dönüşmeleri ve organize sanayi bölgelerinde yer almaları hedeflenmektedir. Başlangıçta 60 m2gibi küçük işyeri talepleri, bugün 2000 m2 ye yaklaşan fabrika niteliğindeki boyutlara ulaşmıştır.

GERÇEKLEŞME AŞAMALARI

Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Bakanlığımız kredi desteği ile gerçekleşen küçük sanayi siteleri;

Tamirat ve imalat niteliğindeki meslek gruplarına mensup ortaklardan oluşan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin kurulması,

Bilgilendirme raporu, genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin belgeleri içeren başvuru dosyasının Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,  

Kuruluş yerinin, Bakanlıkça uygun görülmesi ve imar planının ruhsat makamınca onaylanması,

Küçük sanayi sitesi uygulama projelerinin, ruhsat makamınca onaylanmasını müteakip kredi şartları açısından Bakanlığımızca vize edilmesi, keşif özetlerinin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığınca onaylandıktan sonra kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlığa sunulması,

Küçük sanayi sitesinin, Bakanlığımız yatırım programına alınması,

Yatırım programına göre ödenek tahsis edilen küçük sanayi sitesi yapım ihalesinin, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi,

Yapım aşamasında üstyapı inşaatlarının %70 ’ine kadar olan kısmı, altyapı inşaatlarının tamamının Bakanlığımız kredi desteği ve takibinde tamamlanması,

Tamamlanan küçük sanayi sitesi işyerlerinin, Kooperatif Yönetimince kur’a çekimi yapılarak ortaklara teslim edilmesi,

İnşaatının tamamlandığının Bakanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere, Bakanlık kredisinin 11 ila 15 yıl içinde geri ödenmesi, aşamalarının tamamlanması ile hayata geçmektedir.

Bakanlığımız kredisi kullanmayan küçük sanayi siteleri, yapı kooperatifleri aracılığı ve ortaklarının ekonomik imkanları ile gerçekleşmektedir.

MEVCUT DURUM

Küçük sanayi sitesi uygulamaları 1965 yılında başlatılmış ve 2011 yılı sonuna kadar hizmete sunulan toplam 445 adet küçük sanayi sitesi ile 92.913 işyerinde yaklaşık 465.000 kişiye, daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlanmıştır.

Bu projeler için 2012 yılı fiyatlarıyla toplam 3.325.000.000.-TL (1.410.000.000 Euro) tutarında kredi kullandırılmıştır.

2012 yılında toplam 3.778 işyerlik 43 adet küçük sanayi sitesi devam etmektedir. Bu projelerin proje tutarı 360.000.000.-TL (152.000.000 Euro) olup, bu projeler için 2011 yılı sonuna kadar, 2012 yılı fiyatlarıyla 69.182.000.-TL (29.000.000 Euro) harcama yapılmıştır.

Kredi kullanmayan küçük sanayi siteleri bu veriler içinde yer almayıp, bu sitelerin yapımı tamamen küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerince gerçekleştirilmektedir.